Hebrew  |  English  |  Russian  |  Arabic  |  
דף הבית >> דף הבית >> clinic&hospital >> חיידקים >> BSstandart
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     תרגום לעברית

  

קביעת פעילות בקטריאלית של תכשיר GREEN UP בבדיקה מול MRSA, Salmonella typhimurium & Listeria monocytogenes באמצעות שיטת הבדיקה האירופאית הסטנדרטית BS EN 1276:1997.
מאת: דר' פול האמפריז, מאי 2007
קביעת פעילות בקטריאלית של תכשיר GREEN UP בבדיקה מול MRSA, Salmonella typhimurium & Listeria monocytogenes באמצעות שיטת הבדיקה האירופאית הסטנדרטית BS EN 1276:1997.
25 במאי 2007
כותב: פ. האמפריז
חתימה:                     תאריך:
נבדק ע"י: ק. טילסון
חתימה:                     תאריך:
אושר ע"י: פ. האמפריז
חתימה:                     תאריך:
 
דו"ח מספר
HMS/PC/4/07
גיליון:
תאריך:
גרסה 1
24/5/07
 
 
אוניברסיטת האדרספילד
בית הספר למדע שימושי
קווינסגייט
האדרספילד
HD1 3DH
 
בדיקות מיקרוביולוגיות
שיטת בדיקה
תקן בריטי/אירופאי BS EN 1276:1997.
טכניקת סינון בעזרת ממבראנה
פרוצדורות בדיקה
פרטים מלאים של פרוצדורות הבדיקה והביקורת נמצאים בפרק השיטה
חומר חיטוי
GREEN UP
מספר אצווה: אינו זמין
תאריך מסירה: מרץ 2007
תנאי אחסון: 20oC–25oC
רכיבים פעילים: פנה ליצרן
חומר מפריע (מבחן אורגני)
1.      הדמיית תנאים נקיים:
0.3 גר'/ל אלבומין בקר (ריכוז סופי)
2.      הדמיית תנאים מזוהמים:
3.0 גר'/ל אלבומין בקר (ריכוז סופי)
טמפרטורה
חדר (23-25ºC)
זמן מגע שנבדק
5 דקות (± 10 שניות).
אורגניזמים שנבדקו
Salmonella typhimurium ATCC 14028, Listeria monocytogenes ATCC 7644, Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA, ATCC 43300(
חומר מצע לתרבית
                      Tryptone Soya Agar, LabM.
 
אינקובציה
הצלחות עברו אינקובציה בטמפרטורה של 35 או 37ºC ל-24-48 שעות.
מדלל
MRD, Lab M
מנטרל
לא זמין, שימוש בגישת סינון ממבראנה
 
 
שיטה כללית
הוכנה תמיסה סטנדרטית של אורגניזמים לבדיקה, המכילה 1.5 – 5.0 x 108תאים ב-ml-1  של בקטריות. לבקבוק אוניברסאלי טופטף 1 מ"ל של התמיסה המפריעה, ואחריו 1 מ"ל של תמיסת האורגניזמים. התערובת עורבבה והושארה לשתי דקות. אחרי שתי דקות, הוכנסו ועורבבו 2 מ"ל של המוצר. לאחר זמן מגע של 5 דקות, 0.1 מ"ל של דוגמית תערובת התגובה סוננה דרך פילטר סטרילי של 0.45μm. לאחר הסינון, המסנן מוקם על משטח צלחת אגר TSA והושם באינקובציה. לאחר 24 שעות, נספרו יחידות יוצרות מושבה, וחושב חלק האורגניזמים השורדים.
דרישות התקן
מוצר זה ידגים ירידה של לפחות 5 log10 בכל המדדים היישומיים, בבדיקה, כנאמר, בתנאים נקיים (0.3 גר' לליטר אלבומין בקר) או מזוהמים (3 גר' לליטר אלבומין בקר) תחת תנאי הבדיקה הנדרשים (23-25ºC, זמן מגע של 5 דקות, לזן הנבחר).
תוצאות
תוצאות הבדיקה מסוכמות בטבלה 1 להלן. ניתן למצוא את פירוט התוצאות המלא בנספח 1. על מנת לעבור את הבדיקה, נדרשת ירידה של 5 log10.
מוצר
אורגניזם נבדק
עבר/נכשל
נקי
מלוכלך
GREEN UP
Salmonella typhimurium ATCC 14028
עבר
עבר
 
Listeria monocytogenes ATCC 7644
עבר
עבר
 
Staphylococcus aureus (MRSA, ATCC 43300)
עבר
עבר
 
טבלה 1. סיכום תוצאות בדיקת מוצר
פירוש התוצאות
בבדיקה מול Salmonella typhimurium (ATCC 14028), Listeria monocytogenes(ATCC 7644) ו- Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA, ATCC 43300)בזמן מגע של 5 דקות, המוצר הפיק ירידה של מעל 5 log10  במדדים היישומיים.
מסקנה
לפי תקן EN 1276:1997, תכשיר GREEN UP הראה פעילות קוטלת חיידקים בחמש דקות בטמפרטורת החדר (23-25oC), בתנאים נקיים (0.3 גר'/ל אלבומין בקר) ומזוהמים (3.0 גר'/ל אלבומין בקר) בשלוש סוגי הבקטריות שנבדקו: Salmonella typhimurium (ATCC 14028), Listeria monocytogenes(ATCC 7644) ו- Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA, ATCC 43300).
על החתום:
דר' פול האמפריז
בית הספר למדע שימושי
אוניברסיטת האדרספילד

 
אורגניזם נבדק
אישורים
תמיסת בדיקה בקטריאלית
תוצאות הבדיקה
תמיסה בקטריאלית
ווידוא תנאי ניסוי
בקרת רעילות מנטרל
בקרת נטרול דילול
נקיים
מזוהמים
נקיים
מזוהמים
נקיים
מזוהמים
MRSA
 
 
Nv 1.8E+03
Vc 268 225
 
A 2.5E+02
249 250
 
A 2.5E+02
Vc 260 248
 
B 2.5E+02
Vc 236 234
 
C 2.5E+02
241 249
 
2.5E+02
10-6 197 175
10-7 15 12
N 1.8E+08
< 15    15
< 1.5E+02
> 2.E++05
Vc<15    15
Na < 1.5E+02
R > 2.E+05
אישור מתודולוגיה
N is between 1.5E+8 cfu/ml and 5E+8 cfu/ml, N =1.8E+08
Nv is between 6E+2 cfu/ml and 3E+3 cfu/ml, Nv = 1.8E+03
CLEAN A ≥ 0.05 x Nv when 0.05 x Nv = 8.9E+01
02DIRTY A ≥ 0.05 x Nv when 0.05 x Nv = 8.9E+01
B ≥ 0.05 x Nv when 0.05 x Nv = 8.9E+01
CLEAN C ≥ 0.5 x B when 0.5 x B = 1.3E+02
DIRTY C ≥ 0.5 x B when 0.5 x B = 1.3E+02
האם עבר
 
 
כן
כן
כן
כן
כן
ירידות Log10 /cfu/ml
נקי 5.373
מזוהם 5.373
 
 
 
 
 
טבלה 2. בדיקות יכולת קטילת חיידקים מול MRSA באמצעות שיטת הבדיקה המותווית ב-BS EN 1276:1997.
אורגניזם נבדק
אישורים
תמיסת בדיקה בקטריאלית
תוצאות הבדיקה
תמיסה בקטריאלית
ווידוא תנאי ניסוי
בקרת רעילות מנטרל
בקרת נטרול דילול
נקיים
מזוהמים
נקיים
מזוהמים
נקיים
מזוהמים
Salmonella typhimurium
 
 
Nv 1.9E+03
Vc 214 125
 
A 1.7E+02
129 164
 
A 1.5E+02
Vc 169 166
 
B 1.7E+02
Vc 132 178
 
C 1.6E+02
104 197
 
1.4E+02
10-6 185 187
10-7 25 15
N 1.9E+08
< 15     15
< 1.5E+02
> 2.E++05
Vc<15  15
Na < 1.5E+02
R > 2.E+05
אישור מתודולוגיה
N is between 1.5E+8 cfu/ml and 5E+8 cfu/ml, N =1.9E+08
Nv is between 6E+2 cfu/ml and 3E+3 cfu/ml, Nv = 1.9E+03
CLEAN A ≥ 0.05 x Nv when 0.05 x Nv = 9.3E+01
02DIRTY A ≥ 0.05 x Nv when 0.05 x Nv = 9.3E+01
B ≥ 0.05 x Nv when 0.05 x Nv = 9.3E+01
CLEAN C ≥ 0.5 x B when 0.5 x B = 8.4E+02
DIRTY C ≥ 0.5 x B when 0.5 x B = 8.4E+02
האם עבר
 
 
כן
כן
כן
כן
כן
ירידות Log10 /cfu/ml
נקי 5.394
מזוהם 5.394
 
 
 
 
טבלה 3. בדיקות יכולת קטילת חיידקים מול S. typhimurium  באמצעות שיטת הבדיקה המותווית ב-BS EN 1276:1997.
אורגניזם נבדק
אישורים
תמיסת בדיקה בקטריאלית
תוצאות הבדיקה
תמיסה בקטריאלית
ווידוא תנאי ניסוי
בקרת רעילות מנטרל
בקרת נטרול דילול
נקיים
מזוהמים
נקיים
מזוהמים
נקיים
מזוהמים
Listeria monocytogenes
 
 
Nv 2.9E+03
Vc 232 155
 
A 1.9E+02
161 178
 
A 1.7E+02
Vc 259 294
 
B 2.8+02
Vc 164 221
 
C 1.9E+02
147 141
 
1.4E+02
10-6 296 284
10-7 32 29
N 2.9E+08
< 15      15
< 1.5E+02
> 4.E++05
Vc<15     15
Na < 1.5E+02
R > 4.E+05
אישור מתודולוגיה
N is between 1.5E+8 cfu/ml and 5E+8 cfu/ml, N =2.9E+08
Nv is between 6E+2 cfu/ml and 3E+3 cfu/ml, Nv =
2.9E+03
CLEAN A ≥ 0.05 x Nv when 0.05 x Nv =
1.5E+01
02DIRTY A ≥ 0.05 x Nv when 0.05 x Nv =
1.5E +01
B ≥ 0.05 x Nv when 0.05 x Nv =
1.5E +01
CLEAN C ≥ 0.5 x B when 0.5 x B = 1.4E+02
DIRTY C ≥ 0.5 x B when 0.5 x B = 1.4E+02
האם עבר
 
 
כן
כן
כן
כן
כן
ירידות Log10 /cfu/ml
נקי 5.589
מזוהם 5.589
 
 
 
 
טבלה 4. בדיקות יכולת קטילת חיידקים מול L. monocytogenes  באמצעות שיטת הבדיקה המותווית ב-BS EN 1276:1997
 
 
Back
 

המפעל טל 088565648 | פקס 088565645  
אושרי קירש  מזכירות      
אבי בירן יצור              0528234169
צבי מדלינסקי             0544286682

 
           
            שיווק מגזר חקלאי
       אבי פרציגר   0528099940

            שווק מוסדי ותעשייה      
       
דני זינגר       0546663480
               
              שיווק  
      שלמה ארגס 0528701029  


       
  
לייבסיטי - בניית אתרים